فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی علوم پزشکی
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ بهداشت عمومی (گرایش بهداشت خانواده) - - - - - - - - - -
۲ بهداشت عمومی (گرایش بهداشت مبارزه با بیماری ها) - - - - - - - - - -
۳ پرستاری - - - - - - - - - -
۴ مهندسی بهداشت حرفه ای - - - - - - - - - -
۵ مهندسی بهداشت محیط - - - - - - - - - -