فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی مهندسی برق
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ الکتروتکنیک - برق صنعتی - - - - - - - - - -
۲ الکترونیک - - - - - - - - - -
۳ مهندسی الکترونیک ( ناپیوسته) - - - - - - - - - - - -
۴ مهندسی برق - قدرت ( ناپیوسته) - - - - - - - - - -
۵ مهندسی برق الکترونیک - - - - - -
۶ مهندسی برق -قدرت - - - - - - - -
۷ مهندسی پزشکی - - - - - - - - - -
۸ مهندسی تکنولوژی الکترونیک (ناپیوسته) - - - - - - - - - -
۹ مهندسی تکنولوژی برق - قدرت ( کارشناسی ناپیوسته) - - - - - - - - - -
۱۰ مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع (نا پیوسته) - - - - - - - - - -
۱۱ مهندسی رباتیک - - - - - - - - - -
۱۲ مهندسی کنترل - - - - - - - - - -